Ergis

Raporty bieżące

30 listopada 2017, 16:44

Wybór audytora – przedłużenie okresu usługi badania sprawozdań do dwóch lat.

Tytuł raportu: Wybór audytora – przedłużenie okresu usługi badania sprawozdań do dwóch lat.
Data: 30.11.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 60/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd ERGIS S.A. informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz.1089), na mocy której m.in. zmieniono art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity z dnia 22 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn.zm.), wprowadzając wymóg zawarcia pierwszej umowy o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 listopada 2017 roku, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, postanowiła o przedłużeniu z firmą audytorską Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. umowy na badanie sprawozdań finansowych na rok 2018 r. i objęcie tą umową także przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych ERGIS S.A. i Grupy ERGIS oraz badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

O wyborze biegłego rewidenta do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych ERGIS S.A. i Grupy ERGIS oraz badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok spółka informowała w raporcie bieżącym 16/2017 w dniu 11 maja 2017 roku.

Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130.

Przegląd półrocznych i badanie rocznych sprawozdań ERGIS S.A. i Grupy ERGIS za 2016 rok i w latach wcześniejszych prowadziła firma audytorska Roedl Audit Sp. z o.o

Podstawa prawna:

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 19

 
.