Ergis

Raporty okresowe

26 października 2017, 06:21

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2017
Data: 26.10.2017 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2017
             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30  
  Przychody ze sprzedaży 574 706 530 759 135 015 121 489  
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31 335 30 228 7 362 6 919  
  Zysk (strata) brutto 28 604 26 185 6 720 5 994  
  Zysk (strata) netto za okres 20 422 21 116 4 798 4 833  
  Całkowite dochody ogółem za okres 19 388 21 558 4 555 4 935  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 242 2 990 4 755 684  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -35 438 -12 289 -8 325 -2 813  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 273 1 002 2 883 229  
  Przepływy pieniężne netto razem -2 923 -8 297 -687 -1 899  
  Aktywa razem 483 683 432 675 112 247 97 802  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 265 944 224 468 61 717 50 739  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe 93 927 57 537 21 797 13 006  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 172 017 166 931 39 919 37 733  
  Kapitał własny 217 739 208 207 50 530 47 063  
  Kapitał podstawowy 23 047 23 662 5 348 5 349  
  Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 38 345 571 38 699 335 38 345 571 38 699 335  
  Średnioważona liczba akcji (w szt.) 38 368 609 38 853 149 38 368 609 38 853 149  
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,53 0,54 0,12 0,12  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,53 0,54 0,12 0,12  
  Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,50 0,55 0,12 0,13  
  Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,50 0,55 0,12 0,13  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,68 5,38 1,32 1,22  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,68 5,38 1,32 1,22  
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,16 0,05 0,04  
             
  Wybrane dane finansowe Grupy Ergis przeliczone wg następujących zasad:1. Pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 30.09.2017 - 4,3091 PLN/EUR oraz 31.12.2016 - 4,4240 PLN/EUR.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku za który sporządzone jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-30.09.2017 - 4,2566 PL/EUR oraz w okresie 01.01-30.09.2016 - 4,3688 PLN/EUR.  
             
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  
             
.