Ergis

Raporty bieżące

19 października 2017, 19:03

Skup akcji własnych

Tytuł raportu: Skup akcji własnych
Data: 19.10.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 54/2017

Skup akcji własnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanego "Emitentem") informuje o przeprowadzonych w okresie od 18 do 19 października 2017 roku transakcjach nabycia akcji własnych w ramach "Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia", o którym spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2016 z dnia 16 maja 2016 roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Dom Maklerski mBank S.A. w dniach 8 - 19 października 2017 roku nabył w imieniu własnym, na rachunek ERGIS S.A. na rynku regulowanym 6.332 akcje po średniej cenie 5,4747 złotych za akcję. Szczegóły transakcji zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.

Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 3.799,20 złotych i stanowi 0,016% w kapitale zakładowym.

Od rozpoczęcia skupu akcji własnych do dnia 19 października 2017 roku włącznie, Emitent nabył 1.115.275 akcji własnych. Z uwagi na umorzenie 1.023.864 akcji, Emitent na dzień 19 października 2017 roku posiada 91.411 akcji własnych, co stanowi 0,238% udziału w kapitale zakładowym.

W związku z rozpoczynającym się 20 października 2017 roku okresem zamkniętym, Spółka nie będzie prowadziła skupu akcji własnych do dnia publikacji raportu za III kwartał 2017 roku.

Podstawą prawną nabycia akcji jest "Program skupu akcji własnych w celu umorzenia", przyjęty uchwałą Zarządu ERGIS S.A. z dnia 16 maja 2016 roku w oparciu o Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie "upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych ERGIS S.A. w celu ich umorzenia" oraz Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie "wyrażenia zgody na nabycie przez ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji własnych w celu umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji własnych".

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 5 ust. 1 pkt 6

.