Ergis

Raporty bieżące

22 września 2017, 20:35

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.
Data: 22.09.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 47/2017

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd ERGIS S.A. ("Emitent", "ERGIS") podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał zawiadomienie od PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie ("PKO OFE"), reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, że wyniku zarejestrowania w dniu 19 września 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, polegających między innymi na obniżeniu jej kapitału zakładowego Spółki, udział PKO OFE w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwiększył się powyżej progu 10 %.

Bezpośrednio przed dniem obniżenia kapitału zakładowego ERGIS, tj. na dzień 18 września 2017 roku, PKO OFE posiadał 3.936.263 akcje ERGIS co stanowiło 9,98% udziału w kapitale zakładowym ERGIS, dających prawo do 3.936.263 głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A., stanowiących 9,98 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A.

W wyniku powyżej opisanego zdarzenia, PKO OFE, na dzień 19 września 2017 r. posiadał 3.936.263 akcje ERGIS, co stanowiło 10,25 % udziału w kapitale zakładowym ERGIS, dających prawo do 3.396.263 na Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A., stanowiących 10,25 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A.

Uwzględniając akcje własne, skupione przez Spółkę w celu umorzenia, które nie biorą udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Ergis, PKO OFE posiada obecnie 10,26% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A.

 
.