Ergis

Raporty bieżące

21 września 2017, 17:17

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.
Data: 21.09.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 45/2017

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd ERGIS S.A. ("Emitent", "ERGIS") podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (OFE PZU), o zmianie udziału OFE PZU w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A. OFE PZU informuje, że w dniu 20 września powzięło informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie spółki ERGIS S.A., polegających na obniżeniu jej kapitału zakładowego. W wyniku zarejestrowania ww. zmian OFE PZU posiada obecnie więcej niż 20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A.

Liczba akcji posiadanych przez OFE PZU przed zarejestrowaniem zmian wynosiła 7.797.970 sztuk, co stanowiło 19,77 % udziału w kapitale zakładowym ERGIS oraz 7.797.970 głosów, stanowiących 19,77 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A.

Po zarejestrowaniu zmian OFE PZU posiada 7.797.970 sztuk akcji, co stanowi 20,30 % udziału w kapitale zakładowym ERGIS oraz 7.797.970 głosów, stanowiących 20,30 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A.

Uwzględniając akcje własne, skupione przez Spółkę w celu umorzenia, które nie biorą udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Ergis, OFE PZU posiada obecnie 20,33% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A.

OFE PZU informuje, że:

- nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki ERGIS S.A.,

- nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6. ustawy,

- nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 1) i 2) ww. ustawy.

 
.