Ergis

Raporty okresowe

07 września 2017, 17:02

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2017
Data: 07.09.2017 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2017
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 373 469 350 390 87 929 79 989
Zysk/strata na działalności operacyjnej 22 237 20 823 5 235 4 754
Zysk/strata brutto 20 595 17 286 4 849 3 946
Zysk/strata netto 15 767 14 021 3 712 3 201
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 514- 12 373 2 240- 2 825
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 24 941- 8 144- 5 872- 1 859
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 085 11 487 4 022 2 622
Przepływy pieniężne netto, razem 1 659- 9 030 390- 2 061
Aktywa razem 479 932 432 675 113 553 97 802
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 267 083 224 468 63 192 50 739
Zobowiązania długoterminowe 95 758 57 537 22 657 13 006
Zobowiązania krótkoterminowe 171 325 166 931 40 536 37 733
Kapitał własny 212 849 208 207 50 361 47 063
Kapitał zakładowy 23 662 23 662 5 598 5 349
Liczba akcji na koniec okresu 38 404 729 39 224 588 38 404 729 39 224 588
Średnioważona liczba akcji 38 425 097 39 402 874 38 425 097 39 402 874
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,41 0,36 0,10 0,08
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,41 0,36 0,10 0,08
Wartość księgowa na jedną akcję 5,54 5,28 1,31 1,19
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 5,54 5,28 1,31 1,19
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,20 0,16 0,05 0,04
Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR według następujących zasad:1. Pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ustalonego przez NBP na dzień 30.06.2017 - 4,2265 PLN/EUR oraz 31.12.2016 - 4,4240 PLN/EUR.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku, za który sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01-01-30.06.2017 - 4,2474 PLN/EUR a w okresie 01.01-30.06.2016 - 4,3805 PLN/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
.