Ergis

Raporty bieżące

18 lipca 2017, 17:18

Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku

Tytuł raportu: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku
Data: 18.07.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Ergis S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ergis za I półrocze 2017 roku [tys. PLN]:

I p. 2017-wstępne I p. 2016 dynamika

Przychody ze sprzedaży 373 453 350 390 6,6%

Zysk operacyjny 22 264 20 823 6,9%

EIBITDA 33 889 33 420 1,4%

Zysk brutto 20 493 17 286 18,6%

Zysk netto 16 440 14 022 17,2%

Zadłużenie odsetkowe 152 232 155 141 -1,9%

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego czyli 7 września 2017 r.

Powodem przedstawienia niniejszego raportu jest fakt, że wyniki mają istotne znaczenie cenotwórcze, a czas niezbędny do sporządzenia kompletnych sprawozdań finansowych jest odległy. Do dnia publikacji sprawozdań finansowych za I półrocze 2017 roku Emitent będzie monitorować prognozowane wyniki.

 
.