Ergis

Raporty bieżące

27 czerwca 2017, 21:20

Umorzenie akcji

Tytuł raportu: Umorzenie akcji
Data: 27.06.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje niniejszym, że w dniu 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 10 Statutu Spółki, postanowiło umorzyć 1.023.864 (słownie: jeden milion dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) zwykłych akcji własnych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLEUSLM0017, nabytych przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 4, Uchwały nr 5 oraz Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r., za łącznym wynagrodzeniem 5.551.953,11 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote jedenaście groszy).

Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

W związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 614.318,40 zł i wynosił 23.047.275,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć).

Liczba głosów odpowiadająca umorzonym akcjom wynosi 1.023.864. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu po umorzeniu wynosi 38.412.125 (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta dwanaście tysięcy sto dwadzieścia pięć)

 

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, ponieważ wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało wypłacone wyłącznie z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego pochodzącego z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.

.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 12

 
.