Ergis

Raporty okresowe

17 maja 2017, 06:02

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2017
Data: 17.05.2017 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2017
             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31  
  Przychody ze sprzedaży 183 400 172 579 42 760 39 620  
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 171 10 315 2 605 2 368  
  Zysk (strata) brutto 10 539 8 812 2 457 2 023  
  Zysk (strata) netto za okres 8 431 6 902 1 966 1 585  
  Całkowite dochody ogółem za okres 6 741 6 976 1 572 1 602  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 577 -32 169 -601 -7 385  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 458 -2 356 -4 303 -541  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 772 24 957 4 610 5 729  
  Przepływy pieniężne netto razem -1 263 -9 568 -294 -2 197  
  Aktywa razem 479 590 444 474 113 652 100 469  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 265 464 235 425 62 909 53 215  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe 86 591 68 229 20 520 15 422  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 178 873 167 196 42 389 37 793  
  Kapitał własny 214 126 209 049 50 743 47 253  
  Kapitał podstawowy 23 662 23 662 5 607 5 349  
  Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989  
  Średnioważona liczba akcji (w szt.) 39 435 989 39 335 989 39 435 989 39 335 989  
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,21 0,18 0,05 0,04  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,21 0,18 0,05 0,04  
  Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,17 0,18 0,04 0,04  
  Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,17 0,18 0,04 0,04  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,43 5,30 1,29 1,20  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,43 5,30 1,29 1,20  
             
  Wybrane dane finansowe Grupy Ergis przeliczone wg następujących zasad: 1) Pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.03.2017 - 4,2198 PLN/EUR oraz 31.12.2016 - 4,424 PLN/EUR. 2) Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku za który sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-31.03.2017 - 4,2891 PLN/EUR oraz w okresie 01.01-31.03.2016 - 4,3559 PLN/EUR.  
             
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  
             
.