Ergis

Raporty bieżące

11 maja 2017, 13:57

Rekomendacja Zarządu Spółki co do wypłaty dywidendy i podziału zysku uzyskanego w 2016 roku.

Tytuł raportu: Rekomendacja Zarządu Spółki co do wypłaty dywidendy i podziału zysku uzyskanego w 2016 roku.
Data: 11.05.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 maja 2017 roku, zgodnie z ogłoszoną polityką dywidendy (Raport bieżący 8/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku), wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wniosku dotyczącego wypłaty Akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,20 złotego (słownie: dwadzieścia groszy) na każdą akcję, w łącznej wysokości nie wyższej niż 7.887.197,80 złotych, z zysku uzyskanego w 2016 roku oraz o ustalenie dnia dywidendy na 7 lipca 2017 r. i terminu wypłaty dywidendy na 14 lipca 2017 roku. Zarząd Spółki wystąpił również do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie wniosku dotyczącego podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2016w kwocie 19.494.382,76 złotych w sposób następujący:

- 11.607.184,96 zł na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane),

- 7.887.197,80 zł (kwota maksymalna) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym w przypadku niewykorzystania w całości kwoty 7.887.197,80 zł na dywidendę, różnica pomiędzy kwotą maksymalną przeznaczoną na dywidendę dla akcjonariuszy i kwotą wypłaconą akcjonariuszom tytułem dywidendy przeniesiona zostanie na kapitał zapasowy.

Jednocześnie na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 11 maja 2017 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust.2 pkt 2) Statutu Spółki, pozytywnie zaopiniowała powyższe wnioski Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy. Ostateczną decyzję o podziale zysku za rok obrotowy 2016 oraz o wypłacie dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 
.