Ergis

Raporty bieżące

02 maja 2017, 20:08

Skup akcji własnych

Tytuł raportu: Skup akcji własnych
Data: 02.05.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2017

Skup akcji własnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "Emitentem") informuje o przeprowadzonych transakcjach nabycia akcji własnych w okresie od 26 kwietnia do 2 maja 2017 roku w ramach "Programu

skupu akcji własnych w celu umorzenia", o którym spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2016 z dnia

16 maja 2016 roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Dom Maklerski mBank S.A. w dniach 26 kwietnia – 2 maja 2017 nabył w imieniu własnym, na rachunek ERGIS S.A., na rynku regulowanym 2.593 akcji po średniej cenie 6,2686 złotych za akcję. Szczegóły transakcji zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.

Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 1.555,80 złotych i stanowi 0,007% w kapitale zakładowym.

Od rozpoczęcia skupu akcji własnych, do dnia 2 maja 2017 roku włącznie Emitent nabył (posiada)

1.009.664 akcji własnych, co stanowi 2,560% udziału w kapitale zakładowym.

W związku z rozpoczynającym się 3 maja 2017 roku okresem zamkniętym, Spółka nie będzie prowadziła skupu akcji własnych do dnia publikacji raportu za I kwartał 2017 roku.

Podstawą prawną nabycia akcji jest "Program skupu akcji własnych w celu umorzenia", przyjęty uchwałą Zarządu ERGIS S.A. z dnia 16 maja 2016 roku w oparciu o Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie "upoważnienia Zarządu Spółki

do nabycia akcji własnych ERGIS S.A. w celu ich umorzenia" oraz Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie "wyrażenia zgody na nabycie przez ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji własnych w celu umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji własnych".

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

§ 5 ust. 1 pkt 6

.