Ergis

Raporty okresowe

25 kwietnia 2017, 06:40

Skonsolidowany raport roczny RS 2016

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2016
Data: 25.04.2017 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2016
             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2016 2015 2016 2015  
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 696 488 675 100 159 172 161 322  
  Zysk/strata na działalności operacyjnej 35 209 30 223 8 046 7 222  
  Zysk/strata brutto 29 952 -18 979 6 845 -4 535  
  Zysk/strata netto 23 767 -16 470 5 432 -3 936  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 416 38 717 6 723 9 252  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 827 -21 425 -3 388 -5 120  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 149 -13 748 -4 833 -3 285  
  Przepływy pieniężne netto, razem -6 560 3 544 -1 499 847  
  Aktywa razem 444 474 467 779 100 469 109 769  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 235 425 273 803 53 215 64 250  
  Zobowiązania długoterminowe 68 229 70 760 15 422 16 604  
  Zobowiązania krótkoterminowe 167 196 203 043 37 793 47 646  
  Kapitał własny 209 049 193 976 47 253 45 518  
  Kapitał zakładowy 23 662 23 662 5 349 5 553  
  Liczba akcji na koniec okresu 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989  
  Średnioważona liczba akcji 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989  
  Zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,60 - 0,42 0,14 - 0,10  
  Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,60 - 0,42 0,14 - 0,10  
  Wartość księgowa na jedną akcję 5,30 4,92 1,20 1,15  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 5,30 4,92 1,20 1,15  
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,16 0,15 0,04 0,04  
             
  1. Pozycje aktywów i pasywów przeliczone na EUR według średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na dzień 31.12.2016 - 4,4240 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2015 - 4,2615 PLN/EUR.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostani dzień każdego miesiąca, za który sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-31.12.2016 - 4,3757 PLN/EUR oraz 01.01-31.12.2015 - 4,1848 PLN /EUR.  
             
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa  
             
           
  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2017-04-25 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu    
  2017-04-25 Jan Polaczek Wiceprezes Zarządu    
           
     
           
.