Ergis

Raporty okresowe

25 kwietnia 2017, 06:30

Raport roczny R 2016

Tytuł raportu: Raport roczny R  2016
Data: 25.04.2017 r.
Numer raportu: Raport roczny R  2016
             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2016 2015 2016 2015  
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 428 413 406 387 97 907 97 110  
  Zysk/strata na działalności operacyjnej 22 910 25 685 5 236 6 138  
  Zysk/strata brutto 23 617 - 21 876 5 397 - 5 227  
  Zysk/strata netto 19 494 - 17 684 4 455 - 4 226  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 734 29 872 1 767 7 138  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 7 230 - 14 642 - 1 652 - 3 499  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 12 286 - 11 160 - 2 808 - 2 667  
  Przepływy pieniężne netto, razem - 11 782 4 070 - 2 693 973  
  Aktywa razem 317 400 333 067 71 745 78 157  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 138 948 164 048 31 408 38 495  
  Zobowiązania długoterminowe 56 588 54 697 12 791 12 835  
  Zobowiązania krótkoterminowe 82 360 109 351 18 617 25 660  
  Kapitał własny 178 452 169 019 40 337 39 662  
  Kapitał zakładowy 23 662 23 662 5 349 5 553  
  Liczba akcji na koniec okresu 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989  
  Średnioważona liczba akcji 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989  
  Zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,49 - 0,45 0,11 - 0,11  
  Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,49 - 0,45 0,11 - 0,11  
  Wartość księgowa na jedną akcję 4,53 4,29 1,02 1,01  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 4,53 4,29 1,02 1,01  
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,16 0,15 0,04 0,04  
             
  1. Pozycja aktywów i pasywów przeliczono na EUR wedug średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.12.2016 - 4,4240 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2015 - 4,2615 PLN/EUR.2. Pozycje sprawozdania z całkwitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca, za który sporządzone jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-31.12.2016 - 4,3757 PLN/EUR oraz 01.01-31.12.2015 - 4,1848 PLN/EUR.  
             
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa  
             
           
  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2017-04-25 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu    
  2017-04-25 Jan Polaczek Wiceprezes Zarządu    
           
     
           
.