Ergis

Raporty bieżące

06 lutego 2017, 20:46

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.
Data: 06.02.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2017

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd ERGIS S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał zawiadomienie od Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Fundusz"), o zmianie udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS. Fundusz informuje, że w dniu 31 stycznia 2017 roku, w wyniku nabycia akcji ERGIS, przekroczył 5 % ogółu głosów w Spółce.

Liczba akcji posiadanych przez Fundusz przed zmianą wynosiła 1.946.817 sztuk, co stanowiło 4,94 % udziału w kapitale zakładowym ERGIS oraz 1.946.817 głosów, stanowiących 4,94 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS.

Aktualnie Fundusz posiada 2.070.155 sztuki, co stanowi 5,25 % udziału w kapitale zakładowym ERGIS oraz 2.070.155 głosów, stanowiących 5,25 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS (wg stanu operacyjnego rachunku papierów wartościowych na dzień 3 lutego 2017 roku). Uwzględniając akcje własne skupione przez Spółkę w celu umorzenia, które nie biorą udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Ergis, Fundusz ten posiada obecnie 5,37 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Ergis.

W odniesieniu do Funduszu nie występują podmioty zależne, posiadające akcje Spółki oraz osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.

Fundusz nie posiada głosów z akcji obliczonych w sposób określony w art. 69 b ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.

 
.