Ergis

Raporty bieżące

19 stycznia 2017, 17:46

Wstępne wyniki finansowe za 2016 rok

Tytuł raportu: Wstępne wyniki finansowe za 2016 rok
Data: 19.01.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Ergis S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ergis za 2016 rok [tys. PLN]:

2016 - wstępne 2015 dynamika

Przychody ze sprzedaży 696 226 675 100 3,1%

Zysk operacyjny 35 354 30 223 17,0%

EIBITDA 59 962 54 689 9,6%

Zysk brutto 30 116 - 18 979 258,7%

Zysk netto 24 389 -16 471 248,1%

Zadłużenie odsetkowe 132 797 127 201 4,4%

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego czyli 25 kwietnia 2017 r.

Powodem przedstawienia niniejszego raportu jest fakt, że wyniki mają istotne znaczenie cenotwórcze, a czas niezbędny do sporządzenia kompletnych sprawozdań finansowych jest odległy. Do dnia publikacji sprawozdań finansowych za 2016 rok Emitent będzie monitorować prognozowane wyniki.

 
.