Ergis

Raporty bieżące

19 stycznia 2017, 17:14

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

Tytuł raportu: Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.
Data: 19.01.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd ERGIS S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku, które przedstawiają się następująco:

1) raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku: 18.05.2017,

- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku: 09.11.2017.

2) raport półroczny:

- rozszerzony skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2017 roku: 07.09.2017.

3) raport roczny:

- jednostkowy raport za 2016 rok: 25.04.2017,

- skonsolidowany raport za 2016 rok: 25.04.2017.

Zarząd Emitenta informuje, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne oraz rozszerzony skonsolidowany raport półroczny będą zawierały jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe, Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Ponadto, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku i II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:

RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych §103 ust.1

 
.