Ergis

Raporty okresowe

14 listopada 2016, 19:47

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2016
Data: 14.11.2016 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2016
             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30  
  Przychody ze sprzedaży 530 759 511 469 121 489 122 994  
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 228 28 451 6 919 6 842  
  Zysk (strata) brutto 26 185 26 800 5 994 6 445  
  Zysk (strata) netto za okres 21 116 21 800 4 833 5 242  
  Całkowite dochody ogółem za okres 21 558 21 501 4 935 5 170  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 990 -15 530 684 -3 735  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 289 -23 596 -2 813 -5 674  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 002 29 802 229 7 167  
  Przepływy pieniężne netto razem -8 297 -9 324 -1 899 -2 242  
  Aktywa razem 456 569 467 779 105 883 109 769  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 249 320 273 803 57 820 64 250  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe 71 059 70 760 16 479 16 604  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 178 261 203 043 41 341 47 646  
  Kapitał własny 207 249 193 976 48 063 45 518  
  Kapitał podstawowy 23 662 23 662 5 487 5 553  
  Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989  
  Średnioważona liczba akcji (w szt.) 39 435 989 39 335 989 39 435 989 39 335 989  
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,53 0,55 0,12 0,13  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,53 0,55 0,12 0,13  
  Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,55 0,55 0,13 0,13  
  Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,55 0,55 0,13 0,13  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,26 4,92 1,22 1,15  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,26 4,92 1,22 1,15  
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,16 0,15 0,04 0,04  
             
  Wybrane dane finansowe Grupy Ergis przeliczone wg następujących zasad:1) Pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 30.09.2016 - 4,3120 PLN/EUR oraz 31.12.2015 - 4,2615 PLN/EUR.2) Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku za który sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-30.09.2016 - 4,3688 PLN/EUR oraz w okresie 01.01-30.09.2015 - 4,1585 PLN/EUR.  
             
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  
             
.