Ergis

Raporty okresowe

25 sierpnia 2016, 05:16

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2016
Data: 25.08.2016 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2016
             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015  
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 350 390 345 444 79 989 83 560  
  Zysk/strata na działalności operacyjnej 20 823 24 274 4 754 5 872  
  Zysk/strata brutto 17 286 24 292 3 946 5 876  
  Zysk/strata netto 14 021 19 720 3 201 4 770  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 12 373 824 - 2 825 199  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 8 144 - 19 986 - 1 859 - 4 834  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 487 14 299 2 622 3 459  
  Przepływy pieniężne netto, razem - 9 030 - 4 863 - 2 061 - 1 176  
  Aktywa razem 471 470 467 779 106 535 109 769  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 269 288 273 803 60 849 64 250  
  Zobowiązania długoterminowe 72 525 70 760 16 388 16 604  
  Zobowiązania krótkoterminowe 196 763 203 043 44 461 47 646  
  Kapitał własny 202 182 193 976 45 686 45 518  
  Kapitał zakładowy 23 662 23 662 5 347 5 553  
  Liczba akcji na koniec okresu 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989  
  Średnioważona liczba akcji 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989  
  Zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,36 0,50 0,08 0,12  
  Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,36 0,50 0,08 0,12  
  Wartość księgowa na jedną akcję 5,13 4,92 1,16 1,15  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 5,13 4,92 1,16 1,15  
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,16 0,15 0,04 0,04  
             
  Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR według następujących zasad:1. Pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ustalonego przez NBP na dzień 30.06.2016 - 4,4295 PLN/EUR oraz 31.12.2015 - 4,2615 PLN/EUR.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku, za który sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-30.06.2016 - 4,3805 PLN/EUR a w okresie 01.01-30.06.2015 - 4,1341 PLN/EUR.  
             
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  
             
.