Ergis

Raporty bieżące

23 czerwca 2016, 21:38

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Tytuł raportu: Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
Data: 23.06.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje niniejszym, że w dniu 23 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zdecydowało o przeznaczeniu części zysku Spółki, w łącznej wysokości nie wyższej niż 6 309 758,24 złotych zł (sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia cztery grosze) osiągniętego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego Spółki, na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy w roku 2016. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,16 zł (szesnaście groszy) dywidendy. Akcje własne będące w posiadaniu Spółki, nabyte do dnia dywidendy zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lutego 2016 r. (uchwała Nr 4 i 5) nie uczestniczą w dywidendzie. Ogólna wartość dywidendy wynosi kwotę 6.309.758,24 zł (sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia cztery grosze), pomniejszoną o iloczyn dywidendy na jedną akcję (0,16 zł) oraz ilości akcji własnych Spółki, nabytych w ramach upoważnienia, które będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 czerwca 2016 roku, a wypłata dywidendy została ustalona na 14 lipca 2016 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 39 435 989 sztuk pomniejszona o ilość akcji które zostaną skupione przez Ergis S.A. do dnia dywidendy. Zarząd Spółki przekaże do wiadomości publicznej liczbę wszystkich akcji objętych dywidendą osobnym raportem bieżącym.

 

Podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust. 2

 
.