Ergis

Raporty bieżące

17 maja 2016, 22:06

Akceptacja przez Radę Nadzorczą porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A.

Tytuł raportu: Akceptacja przez Radę Nadzorczą porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A.
Data: 17.05.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 maja 2016 roku, Rada Nadzorcza ERGIS S.A.

po zapoznaniu się z przygotowanym przez Zarząd Emitenta, projektem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A., planowanego na dzień 23 czerwca 2016 r. oraz po rozpatrzeniu spraw, mających być przedmiotem uchwał tego Zgromadzenia zaakceptowała następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A.:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A.

i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 r. wraz z wnioskiem Zarządu o sposobie pokrycia

straty netto.

7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS

i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:

1) oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny, systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,

compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

2) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad

ładu korporacyjnego,

3) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej

o zbliżonym charakterze,

4) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 z uwzględnieniem pracy Komitetów

oceny sytuacji Spółki ERGIS S.A.,

5) opinii w sprawach: wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015 wraz z oceną.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. oraz

sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2015.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2015 z części kapitału

zapasowego Spółki.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS S.A.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

ERGIS S.A.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku

osiągniętego przez Spółkę w latach poprzednich, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, ustalenia

dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

15. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne