Ergis

Raporty bieżące

17 maja 2016, 18:41

Wybór audytora do badania sprawozdań za 2016 rok.

Tytuł raportu: Wybór audytora do badania sprawozdań za 2016 rok.
Data: 17.05.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd ERGIS S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki – organ uprawniony na podstawie art. 20 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki – na mocy uchwały nr 243/IV/2016, zgodnie z rekomendacją komitetu audytu, dokonała wyboru firmy Roedl Audit Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, na biegłego rewidenta, audytora sprawozdań finansowych Spółki za rok 2016.

Roedl Audit Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2623.

Roedl Audit Sp. z o.o. została wybrana do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych ERGIS S.A. i Grupy ERGIS oraz badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Roedl Audit Sp. z o.o przeprowadziła także przegląd półrocznych i badanie rocznych sprawozdań ERGIS S.A. i Grupy ERGIS za 2015 rok i w latach wcześniejszych.

 

Podstawa prawna:

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 19