Ergis

Raporty bieżące

17 maja 2016, 18:25

Rekomendacja Zarządu Spółki co do wypłaty dywidendy i pokrycia straty.

Tytuł raportu: Rekomendacja Zarządu Spółki co do wypłaty dywidendy i pokrycia straty.
Data: 17.05.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 maja 2016 roku, zgodnie z ogłoszoną polityką dywidendy (Raport bieżący 8/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku), wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wniosku dotyczącego wypłaty Akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,16 złotego (słownie: szesnaście groszy) na każdą akcję, w łącznej wysokości nie wyższej niż 6.309.758,24 złotych, z zysków lat poprzednich zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki, oraz o ustalenie dnia dywidendy na 30 czerwca 2016 r. i terminu wypłaty dywidendy na 14 lipca 2016 r. Zarząd Spółki wystąpił również do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto ERGIS S.A., powstałej w roku obrotowym 2015 w kwocie 17. 684. 318,01 złotych w całości z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych).

Jednocześnie na posiedzeniu Rady Nadzorczej Emitenta, które odbyło się w dniu 17 maja 2016 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust.2 pkt 2) Statutu Spółki, pozytywnie zaopiniowała powyższe wnioski Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy. Ostateczną decyzję o pokryciu straty za rok obrotowy 2015 oraz wypłacie dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne

 
.