Ergis

Raporty okresowe

12 maja 2016, 05:42

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2016
Data: 12.05.2016 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2016
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31  
  Przychody ze sprzedaży 172 579 164 994 39 620 39 768  
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 315 10 746 2 368 2 590  
  Zysk (strata) brutto 8 812 10 092 2 023 2 432  
  Zysk (strata) netto za okres 6 902 7 816 1 585 1 884  
  Całkowite dochody ogółem za okres 6 976 6 119 1 602 1 475  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -32 169 -18 639 -7 385 -4 493  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 356 -6 187 -541 -1 491  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 957 29 107 5 729 7 016  
  Przepływy pieniężne netto razem -9 568 4 281 -2 197 1 032  
  Aktywa razem 463 617 467 779 108 616 109 769  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 262 665 273 803 61 537 64 250  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe 76 663 70 760 17 961 16 604  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 186 002 203 043 43 577 47 646  
  Kapitał własny 200 952 193 976 47 079 45 518  
  Kapitał podstawowy 23 662 23 662 5 544 5 553  
  Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989  
  Średnioważona liczba akcji (w szt.) 39 435 989 39 335 989 39 435 989 39 335 989  
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 0,20 0,04 0,05  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 0,20 0,04 0,05  
  Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 0,16 0,04 0,04  
  Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 0,16 0,04 0,04  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,10 4,92 1,19 1,15  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,10 4,92 1,19 1,15  
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,16 0,15 0,04 0,04  
  Wybrane dane finasowe Grupy Ergis przeliczone wg następujących zasad:1) Pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.03.2016 - 4,2684 PLN/EUR oraz 31.12.2015 - 4,2615 PLN/EUR.2) Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku za który sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-31.01.2016 - 4,3559 PLN/EUR oraz w okresie 01.01-31.03.2015 - 4,1489 PLN/EUR.  
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  
.