Ergis

Raporty okresowe

28 kwietnia 2016, 08:56

Skonsolidowany raport roczny RS 2015

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2015
Data: 28.04.2016 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2015
             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2015 2014 2015 2014  
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 675 100 667 531 161 322 159 342  
  Zysk/strata na działalności operacyjnej 30 223 31 131 7 222 7 431  
  Zysk/strata brutto -18 979 24 120 -4 535 5 758  
  Zysk/strata netto -16 470 19 097 -3 936 4 559  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 717 29 439 9 252 7 027  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 425 -33 161 -5 120 -7 916  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 748 -12 583 -3 285 -3 004  
  Przepływy pieniężne netto, razem 3 544 -16 305 847 -3 892  
  Aktywa razem 467 779 491 506 109 769 115 315  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 273 803 275 035 64 250 64 527  
  Zobowiązania długoterminowe 70 760 86 676 16 604 20 335  
  Zobowiązania krótkoterminowe 203 043 188 359 47 646 44 192  
  Kapitał własny 193 976 216 471 45 518 50 787  
  Kapitał zakładowy 23 662 23 662 5 553 5 551  
  Liczba akcji na koniec okresu 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989  
  Średnioważona liczba akcji 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989  
  Zysk/strata na jedną akcję zwykłą - 0,42 0,48 - 0,10 0,12  
  Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą - 0,42 0,48 - 0,10 0,12  
  Wartość księgowa na jedną akcję 4,92 5,49 1,15 1,29  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 4,92 5,49 1,15 1,29  
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,15 0,10 0,04 0,02  
             
  1. Pozycje aktywów i pasywów przeliczone na EUR według średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na dzień 31.12.2015 roku - 4,2615 PLN/EUR oraz dzień 31.12.2014 roku - 4,2623 PLN/EUR.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca, za który sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-31.12.2015 - 4,1848 PLN/EUR oraz 01.01 - 31.12.2014 - 4,1893 PLN/EUR.  
             
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa  
             
           
  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2016-04-28 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu    
  2016-04-28 Jan Polaczek Wiceprezes Zarządu    
           
     
           
.