Ergis

Raporty bieżące

29 marca 2016, 16:37

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PEKAO S.A.

Tytuł raportu: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PEKAO S.A.
Data: 29.03.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał zwrot podpisanego przez Bank PEKAO S.A. aneksu do "Umowy kredytu o linię wielocelową" z dnia 5 kwietnia 2006 roku, dopuszczającej zadłużanie się Emitenta w dwóch walutach: PLN i EURO. Aneks przedłuża termin obowiązywania umowy z 31 marca 2016 na 31 marca 2017 roku oraz doprecyzowuje limit zadłużenia w walucie EURO – do 3 mln EURO. Pozostałe warunki kredytu nie uległy zmianie, w tym limit kredytu, który dla obu walut oraz kwoty limitu na karty kredytowe, akredytywy i gwarancje wynosi łącznie 20 500 000 PLN.

W tym samym dniu Spółka zależna Emitenta – Numeratis Sp. z o.o., otrzymała zwrot podpisanej przez bank umowy kredytowej w rachunku bieżącym w wysokości 250 tys. złotych, z terminem obowiązywania do 21 marca 2017 roku. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Numeratis Sp. z o.o. prowadzonymi w Banku Pekao S.A. Przeznaczeniem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Wartość podpisanego Aneksu przez Emitenta i umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną przekracza 10 % kapitału własnego ERGIS S.A.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, nie istnieją powiązania między osobami Zarządzającymi i Nadzorującymi Emitenta i Banku Kredytującego.

 

Podstawa prawna:

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3.

 

 
.