Ergis

Raporty okresowe

11 lutego 2016, 08:25

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2015

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  4/2015
Data: 11.02.2016 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  4/2015
             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31  
  Przychody ze sprzedaży 675 103 667 531 161 323 159 342  
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 466 31 131 7 280 7 431  
  Zysk (strata) brutto -18 750 24 120 -4 481 5 758  
  Zysk (strata) netto za okres -15 403 19 097 -3 681 4 559  
  Całkowite dochody ogółem za okres -15 508 20 236 -3 706 4 830  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 422 29 439 9 181 7 027  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 661 -33 161 -5 176 -7 916  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 215 -12 583 -3 158 -3 004  
  Przepływy pieniężne netto razem 3 546 -16 305 847 -3 892  
  Aktywa razem 468 429 491 506 109 921 115 315  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 273 381 275 035 64 151 64 527  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe 68 621 86 676 16 103 20 335  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 204 760 188 359 48 049 44 192  
  Kapitał własny 195 048 216 471 45 770 50 787  
  Kapitał podstawowy 23 662 23 662 5 553 5 551  
  Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989  
  Średnioważona liczba akcji (w szt.) 39 435 989 39 335 989 39 435 989 39 335 989  
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,39 0,48 -0,09 0,12  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,39 0,48 -0,09 0,12  
  Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,39 0,51 -0,09 0,12  
  Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,39 0,51 -0,09 0,12  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,95 5,49 1,16 1,29  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,95 5,49 1,16 1,29  
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,15 0,10 0,04 0,02  
             
  Wybrane dane finansowe Grupy Ergis przeliczone wg następujących zasad:1) pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na dzień 31.12.2015 - 4,2615 PLN/EUR oraz 31.12.2014 - 4,2623 PLN/EUR;2) pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostani dzień każdego miesiaca roku za który sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-31.12.2015 - 4,1848 PLN/EUR i w okresie 01.01-31.12.2014 - 4,1893 PLN/EUR.  
             
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  
             
.