Ergis

Raporty okresowe

05 listopada 2015, 08:21

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2015
Data: 05.11.2015 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2015
             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30  
  I. Przychody ze sprzedaży 511 469 505 299 122 994 120 876  
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28 451 26 567 6 842 6 355  
  III. Zysk (strata) brutto 26 800 22 100 6 445 5 287  
  IV. Zysk (strata) netto za okres 21 800 17 661 5 242 4 225  
  V. Całkowite dochody ogółem za okres 21 501 17 956 5 170 4 295  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -15 530 -16 542 -3 735 -3 957  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 596 -26 839 -5 674 -6 420  
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 29 802 17 084 7 167 4 087  
  IX. Przepływy pieniężne netto razem -9 324 -26 297 -2 242 -6 291  
  X. Aktywa razem 505 489 491 506 119 258 115 315  
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 273 432 275 035 64 510 64 527  
  XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe 73 377 86 676 17 312 20 335  
  XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 200 055 188 359 47 198 44 192  
  XIV. Kapitał własny 232 057 216 471 54 749 50 787  
  XV. Kapitał podstawowy 23 662 23 662 5 583 5 551  
  XVI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989  
  XVIa. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 39 435 989 39 335 989 39 435 989 39 335 989  
  XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,55 0,45 0,13 0,11  
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,55 0,45 0,13 0,11  
  XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,55 0,45 0,13 0,11  
  XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,55 0,38 0,13 0,11  
  XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,88 5,49 1,39 1,29  
  XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,88 5,49 1,39 1,29  
  XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,15 0,10 0,04 0,02  
             
  Wybrane dane finansowe Grupy Ergis przeliczone na EUR wg następujących zasad:1) Pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 30.09.2015 - 4,2386 PLN/EUR oraz 31.12.2014 - 4,2623 PLN/EUR.2) Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku za który sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-30.09.2015 - 4,1585 PLN/EUR oraz w okresie 01.01-30.09.2014 - 4,1803 PLN/EUR.  
             
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  
             
.