Ergis

Raporty okresowe

05 listopada 2014, 07:30

Skonsolidowany raport po trzech kwartałach 2014

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2014
Data: 05.11.2014 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2014
             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30  
  Przychody ze sprzedaży 505 299 520 058 120 876 123 146  
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 567 23 349 6 355 5 529  
  Zysk (strata) brutto 22 100 13 041 5 287 3 088  
  Zysk (strata) netto za okres 17 661 9 186 4 225 2 175  
  Całkowite dochody ogółem za okres 17 956 10 651 4 295 2 522  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 542 -22 665 -3 957 -5 367  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 839 -9 622 -6 420 -2 278  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 084 17 841 4 087 4 225  
  Przepływy pieniężne netto razem -26 297 -14 446 -6 291 -3 421  
  Aktywa razem 491 100 482 726 117 615 116 398  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 276 884 282 548 66 312 68 130  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe 94 320 89 919 22 589 21 682  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 182 564 192 629 43 723 46 448  
  Kapitał własny 214 216 200 178 51 303 48 268  
  Kapitał podstawowy 23 662 23 662 5 667 5 706  
  Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989  
  Średnioważona liczba akcji (w szt.) 39 435 989 39 335 989 39 435 989 39 335 989  
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,45 0,23 0,11 0,06  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,45 0,20 0,11 0,05  
  Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,45 0,27 0,11 0,06  
  Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,45 0,23 0,11 0,05  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,43 5,08 1,30 1,22  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,43 5,08 1,30 1,22  
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,10 0,00 0,02 0,00  
             
  Wybrane dane finnasowe Grupy Ergis przeliczone na EUR wg następujących zasad:1) Pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 30.09.2014 - 4,1755 PLN/EUR oraz 31.12.2013 - 4,1472 PLN/EUR2) Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku za które sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-30.09.2014 - 4,1803 PLN/EUR oraz w okresie 01.01-30.09.2013 - 4,2231.  
             
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  
             
.