Ergis

Raporty okresowe

15 maja 2014, 08:21

Raport Grupy Ergis za I kwartał 2014.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ergis za I kwartał 2014 roku

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2014
Data: 15.05.2014 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2014
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Przychody ze sprzedaży163 915162 16039 12638 852
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej9 2016 0362 1961 446
III. Zysk (strata) brutto7 6622 9131 829698
IV. Zysk (strata) netto za okres5 9302 4531 415588
V. Całkowite dochody ogółem za okres6 1793 3141 475794
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-29 817-44 789-7 117-10 731
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-23 837-5 073-5 690-1 215
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej29 54133 8317 0518 106
IX. Przepływy pieniężne netto razem-24 113-16 031-5 756-3 841
X. Aktywa razem492 787482 726118 138116 398
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania286 430282 54868 66768 130
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe106 98189 91925 64721 682
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe179 449192 62943 02046 448
XIV. Kapitał własny206 357200 17849 47148 268
XV. Kapitał podstawowy23 66223 6625 6735 706
XVI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)39 435 98939 435 98939 435 98939 435 989
XVIa. Średnioważona liczba akcji (w szt.)39 435 98939 335 98939 435 98939 335 989
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,150,060,040,01
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,150,050,040,01
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,160,080,040,02
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,160,070,040,02
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)5,235,081,251,22
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)5,235,081,251,22
Wybrane dane finansowe Grupy Ergis przeliczone na EUR wg następujacych zasad:1) Pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.03.2014 - 4,1713 PLN/EUR oraz 31.12.2013 - 4,1472 PLN/EUR;2) pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku za które sporzadzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-31.03.2014 - 4,1894 PLN/EUR oraz w okresie 01.01-31.03.2013 - 4,1738 PLN/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
.