Ergis

Raporty bieżące

24 kwietnia 2014, 17:46

Podjęcie uchwał w sprawie Polityki Dywidendy

Tytuł raportu: Podjęcie uchwał w sprawie Polityki Dywidendy
Data: 24.04.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. informuje o podjęciu uchwały przez Zarząd Spółki w dniu 24 kwietnia 2014 roku, dotyczącej przyjęcia Polityki Dywidendy Spółki. W tym samym dniu, na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 180/III/2014 pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Zarząd Politykę Dywidendy Spółki.

Polityka Dywidendy obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od jednostkowego zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

Spółka zamierza zapewniać swoim akcjonariuszom udział w osiąganym zysku poprzez wypłatę dywidendy.

Rekomendując podział zysku Spółki za dany rok obrotowy, Zarząd Spółki będzie przedkładać Radzie Nadzorczej oraz ostatecznie Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 7,5% do 15% skonsolidowanego zysku EBITDA Grupy ERGIS, o ile wskaźnik całkowitego zadłużenia netto w relacji do EBITDA Spółki oraz Grupy ERGIS na koniec roku obrotowego, którego dotyczy podział zysku, nie przekroczy 3,5, a wysokość wypracowanego przez Spółkę zysku netto umożliwi wypłatę dywidendy w proponowanej przez Zarząd wysokości.

Przygotowując rekomendację co do podziału zysku Spółki oraz propozycję wypłaty dywidendy, Zarząd będzie brać również pod uwagę sytuację finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej, a w szczególności istniejące zobowiązania handlowe i odsetkowe, ewentualne ograniczenia wynikające z zawartych umów dotyczących finansowania i zadłużenia, dokonywane przez Zarząd i Radę Nadzorczą oceny perspektyw oraz planowane inwestycje. Ostateczną decyzję o wysokości wypłacanej dywidendy podejmowało będzie corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w tym zakresie i oceny wniosku Zarządu dokonywanej przez Radę Nadzorczą Spółki.

 

Podstawa prawna

RMF GPW § 38 pkt.1 ust. 11

 

 
.