Ergis

Raporty okresowe

24 kwietnia 2014, 15:26

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust....

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2013
Data: 24.04.2014 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2013
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2013201220132012
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów673 263 633 073 159 882 151 685
2. Zysk/strata na działalności operacyjnej24 790 14 685 5 887 3 519
3. Zysk/strata brutto14 450 10 221 3 431 2 449
4. Zysk/strata netto11 363 7 359 2 698 1 763
5. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej23 713 36 046 5 631 8 637
6. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-16 610 -27 659 -3 944 -6 627
7. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 817 -5 998 669 -1 437
8. Przepływy pieniężne netto, razem9 920 2 389 2 356 572
9. Aktywa razem482 726 468 024 116 398 114 482
10. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania282 548 290 007 68 130 70 938
11. Zobowiązania długoterminowe89 919 65 421 21 682 16 002
12. Zobowiązania krótkoterminowe192 629 224 586 46 448 54 935
13. Kapitał własny200 178 178 017 48 268 43 544
14. Kapitał zakładowy23 662 23 662 5 706 5 788
15. Liczba akcji na koniec okresu39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989
16. Średnioważona liczba akcji39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989
17. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,29 0,19 0,07 0,04
18. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,29 0,20 0,07 0,05
19. Wartość księgowa na jedną akcję 5,08 4,51 1,22 1,10
20. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 5,08 3,83 1,22 0,94
21. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
1. Pozycja aktywów i pasywów przeliczona na EUR według średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na dzień 31.12.2013 - 4,1472 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2012 - 4,0882 PLN/EUR.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca, za które sporzadzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-31.12.2013 - 4,2110 PLN/EUR oraz 01.01-31.12.2012 - 4,1736 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-24Tadeusz NowickiPrezes Zarządu
2014-04-24Jan PolaczekWiceprezes Zarządu
.