Ergis

Raporty bieżące

13 listopada 2013, 08:43

Zawarcie umowy znaczącej z ING Bank Śląski S.A. – podpisanie umów kredytowych.

Tytuł raportu: Zawarcie umowy znaczącej z ING Bank Śląski S.A. – podpisanie umów kredytowych.
Data: 13.11.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 12 listopada

2013 roku Spółka podpisała umowy kredytowe z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach:

1. Umowę o korporacyjny kredyt złotowy w wysokości 30.000.000 PLN na finansowanie inwestycji, polegającej na wykupie obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 z dnia 28 października 2009 r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Spłata korporacyjnego kredytu złotowego nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach począwszy od 31 stycznia 2015 roku. Umowa zawiera warunki zawieszające, między innymi opłacenie i złożenie wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej, podpisanie umowy cesji wierzytelności warunkowej i umowy cesji praw z polisy ubezpieczenia, a także udzielenie pełnomocnictw do rachunków prowadzonych w ING Bank Śląski S.A. Wypłata kredytu nastąpi w dniu wykupu obligacji, tj. 2 grudnia 2013 roku na rachunek Copernicus Securities S.A.

2. Umowę o korporacyjny kredyt dewizowy w wysokości 1.900.000 EURO na refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez inny Bank, z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia Emitenta w Banku Handlowym w Warszawie S.A. przyznanego w ramach "Umowy dwuwalutowych kredytów w wysokości 34.900.000 EUR z dnia 24 października 2007 roku". Spłata kredytu nastąpi w 4 kwartalnych ratach, począwszy od 31 marca 2014 roku. Umowa zawiera warunki zawieszające, między innymi przedłożenie potwierdzenia złożenia prawidłowo opłaconego wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej oraz udzielenie pełnomocnictw do rachunków prowadzonych w ING Bank Śląski S.A. Wypłata nastąpi na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu.

3. Umowę wieloproduktową, w ramach której Bank udziela odnawialnego limitu kredytowego w maksymalnej wysokości 19.000.000 PLN do wykorzystania w formie kredytu obrotowego w rachunku bankowym, gwarancji bankowych oraz akredytyw dokumentowych. W pierwszej kolejności środki z kredytu obrotowego w rachunku bankowym zostaną uruchomione na spłatę zadłużenia Emitenta w Banku Handlowym w Warszawie S.A. z tytułu kredytu w rachunku bieżącym, w maksymalnej wysokości do 16.000.000 PLN, przyznanego na podstawie umowy z dnia 24 września 2004 roku. Umowa obowiązuje do 11 listopada 2015 roku.

Wartość powyższych umów kredytowych przekracza 10 % kapitału własnego ERGIS-EUROFILMS S.A. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, nie istnieją powiązania między osobami Zarządzającymi i Nadzorującymi Emitenta i Banku Kredytującego.

 

Podstawa prawna:

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3

 

 
.