Ergis

Raporty okresowe

13 listopada 2013, 08:31

Skonsolidowany raport po trzech kwartałach 2013

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2013
Data: 13.11.2013 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2013
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30  
  Przychody ze sprzedaży 520 058 483 604 123 146 115 287  
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 349 12 850 5 529 3 063  
  Zysk (strata) brutto 13 041 10 225 3 088 2 438  
  Zysk (strata) netto za okres 9 186 7 274 2 175 1 734  
  Całkowite dochody ogółem za okres 10 651 4 863 2 522 1 159  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -22 665 -27 183 -5 367 -6 480  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 622 -24 481 -2 278 -5 836  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 841 37 671 4 225 8 980  
  Przepływy pieniężne netto razem -14 446 -13 993 -3 421 -3 336  
  Aktywa razem 468 874 468 024 111 205 114 482  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 279 889 290 007 66 383 70 938  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe 54 835 65 421 13 005 16 002  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 225 054 224 586 53 377 54 935  
  Kapitał własny 188 985 178 017 44 822 43 544  
  Kapitał podstawowy 23 662 23 662 5 612 5 788  
  Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989  
  Średnioważona liczba akcji (w szt.) 39 435 989 39 335 989 39 435 989 39 335 989  
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,23 0,18 0,06 0,06  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 0,15 0,05 0,05  
  Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,27 0,12 0,06 0,06  
  Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,23 0,10 0,05 0,05  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,79 4,41 1,14 1,08  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,03 3,71 0,95 0,91  
  Wybrane dane finansowe Grupy Ergis w przeliczeniu na EUR według następujących zasad:1) pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.09.2013 - 4,2163 PLN/EUR oraz 31.12.2012 - 4,0882 PLN/EUR;2) pozycje sprawozdania z całkwitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu za które sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie: 01.01-30.09.2013 - 4,2231 PLN/EUR i w okresie 01.01-30.09.2012 - 4,1948 PLN/EUR.  
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  
.