Ergis

Raporty bieżące

15 marca 2011, 18:59

Podwyższenie kapitału w spółce zależnej

Tytuł raportu: Podwyższenie kapitału w spółce zależnej
Data: 15. 03. 2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2011
Podstawa prawna
Zarząd Ergis-Eurofilms SA (Emitent) informuje, iż w dniu 14 marca 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców spółki zależnej MKF-Ergis Sp. z o.o. (100% udziałów), na którym został podniesiony kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 25.017.200,00 zł, z wyłączeniem prawa pierwszeństwa jedynego wspólnika Spółki do objęcia wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte zarówno przez dotychczasowego jedynego wspólnika, tj. spółkę ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, jak również przez inny podmiot zależny tj. spółkę prawa niemieckiego MKF Folien GmbH Minderjahn+Kiefer z siedzibą w Berlinie (Niemcy), w której Emitent pośrednio i bezpośrednio ma 100% udziałów. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób: 1. Emitent objął 301.271 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej w wysokości 15.063.550,00 zł i pokrył je wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, tj. Dywizji Folii Twardych zlokalizowanej w Oddziale Ergis-Eurofilms S.A. w Wąbrzeźnie. Łączna wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej przedmiot aportu wynosi 15.063.886,55 zł . 2. Spółka zależna MKF-Folien GmbH Minderjah+Kiefer z siedzibą w Berlinie (Niemcy) objęła 198.973 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 9.948.650,00 zł i pokryła je wkładem pieniężnym w wysokości 9.948.650,00 zł. W związku z tym Emitent dysponuje 60,23% udziałów w MKF-Ergis sp.z o.o., a jego spółka zależna MKF-Folien GmbH 39, 77% W tym samym dniu spółka zależna MKF-Ergis Sp. z o.o. podpisała z Emitentem umowę wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo jako Dywizja Folii Twardych zlokalizowanej w Oddziale w Wąbrzeźnie, tytułem pokrycia 301.271 nowo ustanowionych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 15.063.550,00 zł w kapitale zakładowym spółki MKF-Ergis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nabycie aktywów znacznej wartości). W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do realizacji zadań gospodarczych obejmujących produkcję i sprzedaż folii twardych PVC. (zbycie aktywów o znacznej wartości). Również w tym samym dniu MKF-Ergis Sp. z o.o. (Kupujący) podpisała z MKF-Folien GmbH Minderjahn+Kiefer z siedzibą w Berlinie (Sprzedający), umowę zakupu linii technologicznej do produkcji folii twardej PVC i PVC/PE wraz z dodatkowym wyposażeniem. Cena zakupu została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy i wyniosła 9.948.650,00 mln zł. Wierzytelność Sprzedającego z tytułu ceny sprzedaży została potrącona z wierzytelnością Kupującego wynikającej z wniesionego w tej samej wysokości przez Sprzedającego wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego. (informacja o jednostkach zależnych, nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości). Powyższe transakcje są zgodne z realizowanym planem inwestycyjnym Grupy Ergis, mającym na celu koncentrację produkcji folii twardych z PVC w Wąbrzeźnie, o czym Emitent informował w raportach bieżących 22/2010 z dnia 17 października oraz 24/2010 z dnia 1 listopada 2010 roku. Podstawa prawna RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 1
.