Ergis

Raporty bieżące

04 lipca 2007, 23:12

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji ERGIS-EUROFILMS SA

Tytuł raportu: Zawiadomienie o stanie posiadania akcji ERGIS-EUROFILMS SA
Data: 04. 07. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 44/2007
Podstawa prawna
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie od Finergis Investments Limited z siedzibą w Nicosia na Cyprze o stanie posiadania akcji ERGIS-EUROFILMS SA. Zgodnie z pismem, w wyniku zarejestrowania przez Sąd w dniu 29 czerwca 2007 roku, przejęcia Spółki Ergis SA przez Spółkę Eurofilms SA i podwyższenia kapitału zakładowego, Finergis Investments Limited posiada bezpośrednio i pośrednio 34.871.795 akcji, stanowiących 72,2 % kapitału zakładowego Spółki i 34.871.795 głosów stanowiących 72,2 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed datą zarejestrowania Połączenia, Finergis posiadał pośrednio, poprzez spółkę zależną ERGIS S.A., 8.962.549 akcji Eurofilms S.A., stanowiących 52,67 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 8.962.549 głosów, stanowiących 52,67 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Eurofilms S.A. W związku z obowiązkiem określonym w art.69 ust. 4 pkt. 4 Ustawy, Finergis informuje, że nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia. Jednocześnie Finergis informuje, że na dzień 24 lipca 2007 roku, zostało zwołane walne zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS SA w którego porządku obrad jest przewidziane podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego wskutek umorzenia Akcji Własnych, udział Finergis w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spadnie do 65,87%. Finergis zamierza głosować za powzięciem uchwał w przedmiocie umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie, art. 70 pkt.1
.