Ergis

Raporty bieżące

02 lipca 2007, 19:11

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A.

Tytuł raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A.
Data: 02. 07. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 42/2007
Podstawa prawna
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 ust. 3 Statutu Spółki informuje, że na dzień 24 lipca 2007 roku, na godz.11, zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tamka 16. Porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6) Podjęcie uchwały o umorzeniu 8.962.549 akcji własnych nabytych wskutek połączenia z ERGIS S.A. 7) Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego z kwoty 28.979.122,80 złotych do kwoty 23.601.593,40 złotych, zmianie struktury kapitału zakładowego Spółki oraz zmianie Statutu Spółki. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 9) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 10) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 12) Zamknięcie Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Zarządu, to jest w Warszawie, ul. Tamka 16 do dnia 17 lipca 2007 roku do godz. 16.00. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1
.