Ergis

Raporty bieżące

29 czerwca 2007, 23:20

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego EUROFILMS S.A. w wyniku emisji akcji Spółki

Tytuł raportu: Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego EUROFILMS S.A. w wyniku emisji akcji Spółki
Data: 29. 06. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 40/2007
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 czerwca 2007 roku, Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie XII Wydział Sadu Gospodarczego, dotyczące zarejestrowania w dniu 29 czerwca 2007 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego EUROFILMS S.A. nastąpiło w związku z emisją 31.282.683 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Po dokonaniu rejestracji kapitał zakładowy wynosi 28.979.122,80 zł i dzieli się na 48.298.538 akcji na okaziciela serii A, B1, B2, C, D oraz E o wartości nominalnej 0,60 zł każda, w tym: 1) 860.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) 5.684.517 akcji zwykłych na okaziciela serii B1, 3) 1.444.685 akcji zwykłych na okaziciela serii B2, 4) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 5) 4.026.653 akcje zwykłe na okaziciela serii D, 6) 31.282.683 akcje zwykłe na okaziciela serii E. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po zarejestrowaniu zmian wysokości kapitału zakładowego wynosi 39.335.989. Spółka posiada 8.962.549 akcji własnych, które nie maja prawa głosu. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 9
.