Ergis

Raporty bieżące

06 czerwca 2007, 18:46

Zmiana Statutu Spółki - realizacja Programu Opcji Menedżerskich - korekta

Tytuł raportu: Zmiana Statutu Spółki - realizacja Programu Opcji Menedżerskich - korekta
Data: 06. 06. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2007
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. niniejszym koryguje raport bieżący nr 34/2007 z dnia 1 czerwca 2007 roku. Zmiany dotyczą słownego określenia liczb: w punkcie 2 artykułu 7 Statutu Spółki. było: "Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 48.398.538 (czterdzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii A, B1, B2, C, D,E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym:" powinno być: "Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 48.398.538 (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii A, B1, B2, C, D,E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym:" oraz punkcie 2.7 artykułu 7 Statutu Spółki. było: "100.000 (osiemdziesiąt) akcje zwykłe na okaziciela serii F. o numerach od 000000001 do 000100000.". powinno być: "100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000000001 do 000100000". Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 2
.