Ergis

Raporty bieżące

01 czerwca 2007, 21:17

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Eurofilms S.A. - realizacja Programu Opcji Menedżerskich.

Tytuł raportu: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Eurofilms S.A. - realizacja Programu Opcji Menedżerskich.
Data: 01. 06. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2007
Podstawa prawna
Zarząd Eurofilms S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2007 roku, została podjęta uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Eurofilms S.A. w granicach kapitału docelowego z kwoty 28.979.122,80 zł do kwoty 29.039.122,80 zł /kapitał zakładowy po uwzględnieniu podwyższenia kapitału zakładowego przez ZWZ Eurofilms S.A. w dniu 31 maja 2007 r./, tj. o kwotę 60.000,00 zł wynika z realizowanego Programu Opcji Menedżerskich i zostaje dokonane poprzez emisję 100.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,60 zł każda i o cenie emisyjnej 4,00 zł za jedną akcję. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2008, tj. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Akcje serii F będą mogły zostać opłacone wyłączenie wkładami pieniężnymi. Wyżej wymienione 100.000 akcji zostanie objętych w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do: a) Pana Grzegorza Kędzierskiego poprzez złożenie oferty objęcia akcji nowej emisji w ilości 80.000 sztuk akcji, b) Pana Andrzeja Mielczarka poprzez złożenie oferty objęcia akcji nowej emisji w ilości 20.000 sztuk akcji. Zawarcie umów objęcia akcji serii F powinno nastąpić do dnia 1 czerwca 2007 roku. W interesie Eurofilms S.A. wyłączone zostało w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii F. Szczegółowe informacje na temat Programu Opcji Menedżerskich zostały przedstawione w Prospekcie emisyjnym Eurofilms S.A. w Części III – Dokument Rejestracyjny, pkt 21.1.6. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne
.