Ergis

Raporty bieżące

01 czerwca 2007, 21:23

Zmiana Statutu Spółki - realizacja Programu Opcji Menedżerskich

Tytuł raportu: Zmiana Statutu Spółki - realizacja Programu Opcji Menedżerskich
Data: 01. 06. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2007
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, iż na podstawie uchwały Zarządu w formie aktu notarialnego z dnia 31.05.2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, zmieniony został art.7 Statutu Spółki. Dotychczasowa treść art. 7 /kapitał zakładowy po uwzględnieniu podwyższenia kapitału zakładowego przez ZWZ Eurofilms S.A. w dniu 31 maja 2007 r./: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.979.122,80 zł (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dwa 80/100 złotych). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 48.298.538 (czterdzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii A, B1, B2, C, D oraz E o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym: 1) 860.000 (osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000000001 do 000860000, 2) 5.684.517 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemnaście) akcji zwykłych serii B1 o numerach od 000000001 do 005684517, 3) 1.444.685 (jeden milion czterysta tysięcy czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 000000001 do 001444685, 4) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000000001 do 005000000, 5) 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D o numerach od 000000001 do 004026653, 6) 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o numerach od 000000001 do 031282683". Nowe brzmienie art.7: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.039.122,80 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dwa 80/100 złotych). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 48.398.538 (czterdzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii A, B1, B2, C, D,E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym: 1) 860.000 (osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000000001 do 000860000, 2) 5.684.517 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemnaście) akcji zwykłych serii B1 o numerach od 000000001 do 005684517, 3) 1.444.685 (jeden milion czterysta tysięcy czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 000000001 do 001444685, 4) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000000001 do 005000000, 5) 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D o numerach od 000000001 do 004026653, 6) 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o numerach od 000000001 do 031282683, 7) 100.000 (osiemdziesiąt) akcje zwykłe na okaziciela serii F. o numerach od 000000001 do 000100000.". Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 2
.