Ergis

Raporty bieżące

01 czerwca 2007, 21:39

Przydział akcji serii F - realizacja Programu Opcji Menedżerskich

Tytuł raportu: Przydział akcji serii F - realizacja Programu Opcji Menedżerskich
Data: 01. 06. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2007
Podstawa prawna
W nawiązaniu do raportu nr 33/2007 z dnia 01.06.2007 roku, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Eurofilms S.A. Zarząd Spółki informuje, iż w drodze subskrypcji prywatnej w ramach Programu Opcji Menedżerskich przydzielonych zostało 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,60 zł każda i o cenie emisyjnej 4,00 zł za jedną akcję. Akcje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 1. Otwarcie subskrypcji akcji nastąpiło w dniu 31.05.2007 roku, poprzez złożenie oferty objęcia akcji nowej emisji osobom uprawnionym do uczestniczenia w Programie Opcji Menedżerskich, a jej zamknięcie w dniu 1.06.2007 roku, poprzez zawarcie stosownych umów objęcia akcji. 2. Akcje zostały przydzielone w dniu 1.06.2007 roku. 3. W ramach subskrypcji prywatnej oferowanych było 100.000 akcji serii F, w tym: - 80.000 akcji serii F Panu Grzegorzowi Kędzierskiemu, - 20.000 akcji serii F Panu Andrzejowi Mielczarkowi. 4. Stopa redukcji – 0% 5. W ramach subskrypcji złożono zapisy – przyjęto ofertę nabycia 100.000 akcji oraz przydzielono 100.000 akcji, w tym: - 80.000 akcji serii F - Pan Grzegorz Kędzierski, - 20.000 akcji serii F - Pan Andrzej Mielczarek. 6. Akcje były nabywane po cenie emisyjnej równej 4,00 złotych. 7. Zapisy – ofertę nabycia 100.000 akcji objętych subskrypcją przyjęły 2 osoby, w tym: - 80.000 akcji serii F - Pan Grzegorz Kędzierski, - 20.000 akcji serii F - Pan Andrzej Mielczarek. i wyżej wymienionym osobom zostały one przydzielone. 8. W ramach subskrypcji prywatnej nie zostały zawarte umowy z Subemitentami. 9. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 400.000 złotych. 10. Łączny koszt emisji wyniósł 0 złotych. 11. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję: 0 złotych. Podstawa prawna: RMF GPW §33 ust.1
.