Ergis

Raporty bieżące

31 maja 2007, 23:40

Zmiany w Statucie Spółki

Tytuł raportu: Zmiany w Statucie Spółki
Data: 31. 05. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2007
Podstawa prawna
Zarząd Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości treść zmian dokonanych w Statucie Spółki na podstawie uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 31 maja 2007 roku w Warszawie. Zmiany dotyczą zmiany nazwy Spółki, rozszerzenia zakresu działalności oraz podwyższenia kapitału zakładowego. Zmiany dotyczą: 1) Artykuł 1 dotychczas obowiązujący zapis: "Spółka działa pod firmą "Eurofilms Spółka Akcyjna". Spółka może używać skrótu "Eurofilms S.A." nowy zapis: "Spółka działa pod firmą ERGIS-EUROFILMS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu ERGIS-EUROFILMS S.A." 2) Artykuł 6 ust. 1 dotychczasowy zapis: "1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 1) Produkcja tworzyw sztucznych – PKD 24.16.Z, 2) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych – PKD 25.21.Z, 3) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – PKD 25.22.Z, 4) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 25.24.Z, 5) Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych – PKD 37.20.Z, 6) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 51.18.Z, 7) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 51.55.Z, 8) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 51.56.Z, 9) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana – PKD 51.70.A, 10) Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana – PKD 51.70.B, 11) Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach – PKD 52.12.Z, 12) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi – PKD 60.24.B, 13) Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów – PKD 63.1 nowy zapis: 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:-------------------------------------- 1) PKD 24.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych - PKD 24.16.Z,-------------------- 2) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych - PKD 25.21.Z,-------------------------------------------- 3) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 25.22.Z,----- 4) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych -PKD 25.24.Z,--------------------------------------------------------------- 5) Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych - PKD 37.20.Z,------------------------------------ 6) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 51.18.Z,-------------------------- 7) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -PKD 51.55.Z,------- 8) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -PKD 51.56.Z,--- 9) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana -PKD 51.90.Z, 10) Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana -PKD 51.90.Z,------------------------------------------------------ 11) Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach - PKD 52.12.Z,---------------------------------------- 12) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B,---------------------------------------------------------- 13) Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów - PKD 63.11.C i 63.12.C,--------------------------------------------- 14) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa - PKD 25.23.Z,------------------------------------------------------------ 15) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 36.63.Z,---------------------------------------------------------- 16) Produkcja tapet - PKD 21.24.Z ,------------------------------------- 17) Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała - PKD 17.17.Z,----------------------------------------------------------------- 18) Produkcja masy celulozowej PKD 21.11.Z ,---------------------- 19) Produkcja papieru i tektury PKD 21.12.Z ,------------------------ 20) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury - PKD 21.21.Z,-------------------------------------- 21) Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 21.25.Z,-------------------------- 22) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących - PKD 51.44.Z,-------------------------- 23) Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 52.48.G."-------------------------------------------- 3) Artykuł 7 dotychczas obowiązujący zapis: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 8.993.521,20 zł (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden 20/100) złotych do 10.209.513 zł (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset trzynaście złotych). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na od 14.989.202 (czternaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) do 17.015.855 (siedemnaście milionów piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B1, B2, C oraz D o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym: 1) 860.000 (osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000000001 do 000860000, 2) 5.684.517 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemnaście) akcji zwykłych serii B1 o numerach od 000000001 do 005684517, 3) 1.444.685 (jeden milion czterysta tysięcy czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 000000001 do 001444685, 4) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000000001 do 005000000, 5) od 2.000.000 (dwa miliony) do 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D o numerach od 000000001 do 004026653." nowy zapis: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.979.122,80 zł (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dwa 80/100 złotych). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 48.298.538 (czterdzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii A, B1, B2, C, D oraz E o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym: 1) 860.000 (osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000000001 do 000860000, 2) 5.684.517 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemnaście) akcji zwykłych serii B1 o numerach od 000000001 do 005684517, 3) 1.444.685 (jeden milion czterysta tysięcy czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 000000001 do 001444685, 4) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000000001 do 005000000, 5) 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D o numerach od 000000001 do 004026653, 6) 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o numerach od 000000001 do 031282683." Zmiany zaczną obowiązywać z datą zarejestrowania zmian w KRS przez właściwy sąd rejestrowy. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 2
.