Ergis

Raporty bieżące

29 maja 2007, 19:39

Wybór biegłego rewidenta

Tytuł raportu: Wybór biegłego rewidenta
Data: 29. 05. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2007
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2007 roku, Rada Nadzorcza Spółki – organ uprawniony na podstawie art. 20 punkt 2.4 Statutu Spółki – na mocy uchwały nr 54/II/2007, wybrała firmę BDO Numerica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-676, ul. Postępu 12, na biegłego rewidenta, audytora sprawozdań finansowych Spółki. BDO Numerica Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 523. BDO Numerica Sp. z o.o. została wybrana do przeglądu sprawozdania półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Eurofilms S.A. za 2007 rok. Eurofilms S.A. wcześniej korzystał z usług BDO Numerica SP. z o.o. w zakresie: 1. Badania jednostkowych sprawozdań rocznych za lata 2002-2006, 2. Weryfikacji prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem komisji WE 809/2004 z dnia 29.04.2004r., załącznik nr.I pozycja 20.1 (historyczne informacje finansowe) według Polskich Standardów Rachunkowości. 3. Przeglądu połączonego sprawozdania finansowego sporządzonego pro forma dla potrzeb prospektu emisyjnego Spółek Eurofilms Polska Grupa Ergis Sp.z o.o., Delpak Sp.z o.o., Tapety Gnaszyn SA za 2004 rok według PSR sporządzonego zgodnie z załącznikiem II do rozp. UE 809/2004. 4. Prognoz finansowych Eurofilms S.A. na lata 2006-2007 oraz sporządzenia raportu i opinii na ich temat zgodnie z wymogami przewidzianymi dla prospektu (pkt 13 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.). Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 19
.