Ergis

Raporty bieżące

29 maja 2007, 19:44

Stanowisko Zarządu Eurofilms S.A. odnośnie planowanego połączenia z ERGIS S.A.

Tytuł raportu: Stanowisko Zarządu Eurofilms S.A. odnośnie planowanego połączenia z ERGIS S.A.
Data: 29. 05. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2007
Podstawa prawna
Zarząd Eurofilms S.A. przekazuje do publicznej wiadomości swoje stanowisko odnośnie planowanego połączenia z ERGIS S.A. Zdaniem Zarządu Eurofilms S.A. połączenie z ERGIS S.A. stwarza szanse na powstanie silnego kapitałowo podmiotu zlokalizowanego w Europie Centralnej będącego liderem w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Wraz z wcześniej przejętą przez ERGIS S.A. spółką Baad Sp. z o.o. połączony podmiot będzie największym polskim przetwórcą tworzyw sztucznych działającym przede wszystkim w branży opakowaniowej oraz budowlanej. W związku z połączeniem wzrośnie suma bilansowa, kapitały własne, wielkość generowanej gotówki oraz w znaczący sposób spadnie wskaźnik zadłużenia połączonych podmiotów. Pozwoli to w znaczący sposób zwiększyć zdolność kredytową powstałego w wyniku połączenia podmiotu, co ułatwi finansowanie dłużne ekspansji, w tym przede wszystkim realizację założonego planu inwestycji kapitałowych (przejęcia) i rozwojowych (obejmujących m.in. inwestycje w nowe produkty, stanowiące komplementarną ofertę dla produkowanych obecnie wyrobów oraz inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych najbardziej atrakcyjnych wyrobów znajdujących się w dzisiejszej ofercie produktowej łączących się spółek). Połączenie pozwoli na osiągnięcie oszczędności kosztowych w obszarach administracyjnym, organizacyjnym, logistyce, dystrybucji i eksporcie oraz obszarze finansowym. W opinii Zarządu połączenie jest uzasadnione ekonomicznie, wyceny spółek sporządzone zostały w sposób prawidłowy, parytet wymiany akcji uwzględnia interesy akcjonariuszy obu Spółek, a proces połączenia prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami k.s.h. oraz postanowieniami statutu Eurofilms S.A. oraz ERGIS S.A. Wobec powyższego, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały w sprawie połączenia Eurofilms S.A. i ERGIS S.A. Podstawa prawna: RMF GPW § 19 ust. 3
.