Ergis

Raporty bieżące

09 maja 2007, 18:45

Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem BPH S.A. – zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego.

Tytuł raportu: Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem BPH S.A. – zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego.
Data: 09. 05. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2007
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 8 maja 2007 roku, EUROFILMS S.A. podpisała umowę kredytową z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie. Zgodnie z umową, EUROFILMS S.A. uzyska od Banku BPH S.A., kredyt inwestycyjny w wysokości 10.500.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie linii do produkcji taśm poliestrowych PET i inwestycji towarzyszących. O podpisaniu umowy na zakup i uruchomienie wyżej wymienionej linii Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2007 z dnia 22 stycznia 2007 roku, a na prace budowlane w raporcie bieżacym nr 21/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku. Spłata kredytu nastąpi w 16 kwartalnych ratach począwszy od 31 marca 2008 roku. Zabezpieczeniem kredytu będzie zastaw rejestrowy w kwocie 8.000.000 PLN na nowej linii technologicznej do produkcji taśm PET wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz hipoteka zwykła w kwocie 6.000.000 PLN, ustanowiona na nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Rybackiej 5, stanowiącej działki Nr 6/9, 6/10, 6/11, 6/14, o łącznej powierzchni 1,7729 ha, będącej własnością Spółki, objętej księgą wieczystą KW nr 27170, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oławie – V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Warunkiem uruchomienia kredytu jest zrealizowanie płatności ze środków własnych w wysokości 20% wartości inwestycji. Wypłata kredytu nastąpi w transzach, na podstawie faktur potwierdzających poniesienie przez Spółkę wydatków na inwestycje. Nie istnieją powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi EUROFILMS S.A. a Bankiem BPH S.A. Powyższa umowa jest znacząca ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitału własnego EUROFILMS S.A. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3
.