Ergis

Raporty bieżące

08 maja 2007, 17:21

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurofilms S.A.

Tytuł raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurofilms S.A.
Data: 08. 05. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2007
Podstawa prawna
Zarząd Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 ust. 3 Statutu Spółki informuje, że na dzień 31 maja 2007 roku, na godz. 11, zwołuje: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, w siedzibie Spółki w Warszawie w Hotelu Bristol, ul. Krakowskie Przedmieście 42/44. Porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków oraz Sekretarza. 5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, w tym wniosku o sposobie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2006. 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, b) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Eurofilms S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 9) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2006. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 12) Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Eurofilms S.A. ze spółką ERGIS S.A. opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23 marca 2007 r. nr 59 poz. 3527, sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie i opinii biegłego z badania planu połączenia. 13) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Eurofilms S.A. ze spółką ERGIS S.A., zmian Statutu Eurofilms S.A., jak również dotyczącej wszelkich innych kwestii związanych z połączeniem oraz proponowaną połączeniową emisją akcji. 14) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 15) Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z treścią art. 406 § 3 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki przy ul. Tamka 16 w Warszawie, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24 maja 2007 r., imiennego świadectwa depozytowego potwierdzającego uprawnienie posiadacza akcji Spółki do uczestnictwa w tym zgromadzeniu, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1
.