Ergis

Raporty okresowe

07 maja 2007, 23:00

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2007

Tytuł raportu: Raport kwartalny SA-Q  1/2007
Data: 07. 05. 2007 r.
Numer raportu: Raport kwartalny SA-Q  1/2007
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-311 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-311 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-311 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów36 34724 3449 3056 330
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 4691 168632304
Zysk (strata) brutto2 059695527181
Zysk (strata) netto1 710736438191
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 6253 773928981
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 749-3 428-448-891
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 552-314-397-82
Przepływy pieniężne netto, razem32431838
Aktywa, razem84 95559 20721 95515 043
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania41 78737 72610 7999 586
Zobowiązania długoterminowe9 8725 7472 5511 460
Zobowiązania krótkoterminowe29 30730 2597 5747 688
Kapitał własny43 16821 48111 1565 458
Kapitał zakładowy10 2107 7942 6381 980
Liczba akcji (w szt.)17 015 85512 989 20217 015 85512 989 202
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,100,060,030,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,100,060,030,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,541,650,660,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,541,650,660,42
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-05-07Grzegorz KedzierskiCzłonek Zarzadu
2007-05-07Andrzej MielczarekCzłonek Zarzadu
BILANS
w tys.
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
AKTYWA
Aktywa trwałe45 69845 18245 18236 591
Wartości niematerialne i prawne, w tym:148138138125
wartość firmy0000
Rzeczowe aktywa trwałe45 34644 87344 87336 192
Należności długoterminowe0000
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek0000
Inwestycje długoterminowe0000
Nieruchomości0000
Wartości niematerialne i prawne0000
Długoterminowe aktywa finansowe0000
w jednostkach powiązanych, w tym:0000
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności0000
w pozostałych jednostkach0000
Inne inwestycje długoterminowe0000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe204171171274
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego204171171274
Inne rozliczenia międzyokresowe0000
Aktywa obrotowe39 25738 49738 49722 616
Zapasy11 52312 09712 0976 196
Należności krótkoterminowe26 77526 03126 03115 869
Od jednostek powiązanych396353533
Od pozostałych jednostek26 37925 99625 99615 836
Inwestycje krótkoterminowe640316316178
Krótkoterminowe aktywa finansowe640316316178
w jednostkach powiązanych0000
w pozostałych jednostkach0000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne640316316178
Inne inwestycje krótkoterminowe0000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe3195353373
A k t y w a r a z e m84 95583 67983 67959 207
PASYWA
Kapitał własny43 16841 45841 45821 481
Kapitał zakładowy10 21010 21010 2107 794
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)0000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)0000
Kapitał zapasowy22 35322 35322 3539 617
Kapitał z aktualizacji wyceny0000
Pozostałe kapitały rezerwowe0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych8 8953 3343 3343 334
Zysk (strata) netto1 7105 5615 561736
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)0000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania41 78743 22243 22237 726
Rezerwy na zobowiązania2 1512 1282 1281 659
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 9511 9791 9791 371
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne200149150214
długoterminowa60606048
krótkoterminowa1409090166
Pozostałe rezerwy00074
długoterminowe0000
krótkoterminowe00074
Zobowiązania długoterminowe9 87211 80011 8005 747
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek9 87211 80011 8005 747
Zobowiązania krótkoterminowe29 30727 79327 79330 259
Wobec jednostek powiązanych315300300418
Wobec pozostałych jednostek28 95527 46527 46529 809
Fundusze specjalne38282832
Rozliczenia międzyokresowe45850150161
Ujemna wartość firmy0000
Inne rozliczenia międzyokresowe45850150161
długoterminowe2432742740
krótkoterminowe21422722761
P a s y w a r a z e m84 95583 67983 67959 207
Wartość księgowa43 16841 45841 45821 481
Liczba akcji (w szt.)17 015 85517 015 85517 015 85512 989 202
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2,542,052,051,65
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)17 015 85517 015 85517 015 85512 989 202
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2,542,052,051,65
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
Należności warunkowe2 8503 7713 7715 980
Od jednostek powiązanych (z tytułu)2 8503 7713 7715 980
otrzymanych gwarancji i poręczeń2 8503 7713 7715 980
0000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)0000
otrzymanych gwarancji i poręczeń0000
0000
Zobowiązania warunkowe20202020
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)0000
udzielonych gwarancji i poręczeń0000
0000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)20202020
udzielonych gwarancji i poręczeń0000
0000
Inne (z tytułu)20202020
0000
Pozycje pozabilansowe, razem2 8703 7913 7916 000
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-311 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-311 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-311 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:36 34736 34724 34424 344
od jednostek powiązanych413413115115
Przychody netto ze sprzedaży produktów34 52234 52222 97722 977
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 8251 8251 3671 367
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:31 19331 19321 16921 169
jednostkom powiązanym366366104104
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów29 41229 41219 92219 922
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 7811 7811 2471 247
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży5 1545 1543 1753 175
Koszty sprzedaży845845580580
Koszty ogólnego zarządu1 8521 8521 4341 434
Zysk (strata) ze sprzedaży2 4572 4571 1611 161
Pozostałe przychody operacyjne254254107107
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych313100
Dotacje0000
Inne przychody operacyjne223223107107
Pozostałe koszty operacyjne242242100100
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych112929
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych949400
Inne koszty operacyjne1471477171
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 4692 4691 1681 168
Przychody finansowe31311010
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0000
od jednostek powiązanych0000
Odsetki, w tym:991010
od jednostek powiązanych0000
Zysk ze zbycia inwestycji0000
Aktualizacja wartości inwestycji0000
Inne222200
Koszty finansowe441441483483
Odsetki w tym:363362174174
dla jednostek powiązanych0000
Strata ze zbycia inwestycji0000
Aktualizacja wartości inwestycji0000
Inne7979309309
Zysk (strata) z działalności gospodarczej2 0592 059695695
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych0000
Zyski nadzwyczajne0000
Straty nadzwyczajne0000
Zysk (strata) brutto2 0592 059695695
Podatek dochodowy349349-41-41
część bieżąca41041000
część odroczona-61-61-41-41
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Zysk (strata) netto1 7101 710736736
Zysk (strata) netto (zanualizowany)1 7101 710736736
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)17 015 85517 015 85512 989 20212 989 202
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,100,100,060,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)17 015 85517 015 85512 989 20212 989 202
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,100,100,060,06
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-311 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-311 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)41 45841 45820 74520 745
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów podstawowych0000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych41 45841 45820 74520 745
Kapitał zakładowy na początek okresu10 21010 2107 7947 794
Zmiany kapitału zakładowego002 4160
zwiększenia (z tytułu)002 4160
emisji akcji (wydania udziałów)002 4160
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
umorzenia akcji (udziałów)0000
0000
Kapitał zakładowy na koniec okresu10 21010 21010 2107 794
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu0000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu0000
Akcje (udziały) własne na początek okresu0000
Zmiany akcji (udziałów) własnych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu0000
Kapitał zapasowy na początek okresu22 35322 3533 4393 439
Zmiany kapitału zapasowego0018 9146 178
zwiększenia (z tytułu)0019 8686 178
emisji akcji powyżej wartości nominalnej0013 6900
z podziału zysku (ustawowo)0000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)0000
inne (podział zysku zgodnie z uchwała WZA)006 1786 178
zmniejszenia (z tytułu)009540
pokrycia straty0000
inne (koszty pozyskania kapitału z giełdy)009540
Kapitał zapasowy na koniec okresu22 35322 35322 3539 617
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu0000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
zbycia środków trwałych0000
0000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu0000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu8 8958 8959 5129 512
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu8 8958 8959 5129 512
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów podstawowych0000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych8 8958 8959 5129 512
zwiększenia (z tytułu)0000
podziału zysku z lat ubiegłych0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)006 1786 178
przekazania na fundusz zapasowy006 1786 178
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu8 8958 8953 3343 334
Strata z lat ubiegłych na początek okresu0000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów podstawowych0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
pokrycia straty zyskiem0000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu8 8958 8953 3343 334
Wynik netto1 7101 7105 561736
zysk netto1 7101 7105 561736
strata netto0000
odpisy z zysku0000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )43 16843 16841 45821 481
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)43 16843 16841 45821 481
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-311 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-311 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-311 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 7101 710736736
Korekty razem1 9151 9153 0373 037
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Amortyzacja1 2661 266868868
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-195-19500
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)362362399399
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej114141
Zmiana stanu rezerw5050-262-262
Zmiana stanu zapasów5745741 0851 085
Zmiana stanu należności-743-7431 5191 519
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów970970-238-238
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-257-257-274-274
Inne korekty-113-113-101-101
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia3 6253 6253 7733 773
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy003939
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych003939
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Z aktywów finansowych, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
w pozostałych jednostkach0000
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
Inne wpływy inwestycyjne0000
Wydatki1 7491 7493 4673 467
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 7491 7493 4673 467
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Na aktywa finansowe, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
w pozostałych jednostkach0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
Inne wydatki inwestycyjne0000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 749-1 749-3 428-3 428
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy003 0003 000
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału0000
Kredyty i pożyczki003 0003 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych0000
Inne wpływy finansowe0000
Wydatki1 5521 5523 3143 314
Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli0000
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku0000
Spłaty kredytów i pożyczek9089082 9152 915
Wykup dłużnych papierów wartościowych0000
Z tytułu innych zobowiązań finansowych0000
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego28128100
Odsetki363363399399
Inne wydatki finansowe0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 552-1 552-314-314
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)3243243131
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:3243243131
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0000
Środki pieniężne na początek okresu316316146146
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:640640177177
o ograniczonej możliwości dysponowania0000
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
.