Ergis

Raporty bieżące

24 kwietnia 2007, 08:51

Umowa znacząca

Tytuł raportu: Umowa znacząca
Data: 24. 04. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2007
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 kwietnia otrzymał drogą korespondencyjną podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym MAXBUD ABJ SP. z o.o. z Wrocławia na wykonanie prac budowlanych w zakresie budowy hali produkcyjnej etap III, wewnętrznych linii energetycznych oraz dróg i parkingów. W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka zawarła 3 umowy z MAXBUD na realizację prac budowlanych. Wartość umów przekracza wartość 10 % kapitałów własnych. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest ryczałtowe. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała na podstawie faktur wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu w wysokości 80 % wartości prac, naliczanych na podstawie procentowego zaawansowania robót, zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Końcowa płatność w wysokości 20 % wynagrodzenia nastąpi po odbiorze końcowym całości robót. Źródłem finansowania budowy hali produkcyjnej będą środki własne (w wysokości 20%) oraz kredyt inwestycyjny. Prowadzone są rozmowy z potencjalnymi instytucjami finansującymi. Zgodnie z umową, wykonawca zakończy całość prac budowlanych do 31 sierpnia 2007 roku. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonanie umowy firma MAXBUD zapłaci Spółce następujące kary umowne: a) za opóźnienia w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy – 0,15 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad technicznych lub dokumentach odbiorowych za które odpowiada wykonawca – 0,10 % łaczngeo wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 5 % wynagrodzenia brutto. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Budowa hali produkcyjnej jest zgodna z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą w dniu 3 kwietnia 2007 roku, planem inwestycyjnym "Zakup i uruchomienie linii do produkcji folii stretch PE blown wraz z inwestycjami towarzyszącymi" zakładającym wydatki inwestycyjne w wysokości 15,7 mln zł. Uruchomienie nowej linii produkcyjnej pozwoli Emitentowi rozszerzyć ofertę asortymentową, co bezpośrednio przyczyni się do wzrostu przychodów Spółki. Wymieniona umowa jest znacząca, ponieważ wartość umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy z firma MAXBUD przekracza 10% kapitału własnego EUROFILMS S.A. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 1 oraz 3
.