Ergis

Raporty bieżące

24 kwietnia 2007, 23:07

Rejestracja zmiany statutu.

Tytuł raportu: Rejestracja zmiany statutu.
Data: 24. 04. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2007
Rejestracja zmiany statutu.
Treść raportu:
Zarząd EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie, XII Wydział Sądu Gospodarczego o zarejestrowaniu zmian w Statucie, zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 marca 2007 roku, polegających na dodaniu w art. 16 po ust. 4 Statutu Spółki ust. 5 w brzemieniu: "5. Członkiem niezależnym Rady Nadzorczej jest: 1) osoba, która nie była członkiem zarządu spółki lub spółki stowarzyszonej w ciągu ostatnich pięciu lat; 2) osoba, która nie jest pracownikiem spółki lub spółki stowarzyszonej; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat; 3) osoba, która nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej, przy czym takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia); 4) osoba, która nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny; 5) osoba, która nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki, przy czym stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy; 6) osoba, która nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub spółki stowarzyszonej; 7) osoba, która nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek zarządu emitenta jest członkiem rady nadzorczej i nie posiadająca innych znaczących powiązań z członkami zarządu przez udział w innych spółkach lub zasiadania w organach tych spółek; 8) osoba, która nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w pkt 1-7." Jednolita treść Statutu zatwierdzona uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 marca 2007 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 2
.