Ergis

Raporty bieżące

24 kwietnia 2007, 23:23

Oświadczenie Zarządu Eurofilms S.A. dotyczące zmian w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Tytuł raportu: Oświadczenie Zarządu Eurofilms S.A. dotyczące zmian w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego
Data: 24. 04. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2007
Oświadczenie Zarządu Eurofilms S.A. dotyczące zmian w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego
Treść raportu:
Zarząd EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2007, dotyczącego rejestracji zmian Statutu informuje, że zaktualizowano oświadczenie dotyczące przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, opublikowane w raporcie bieżącym nr 28/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku. Zmiany dotyczą przyjęcie do stosowania zasady 20 w brzmieniu: "a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt. d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji; b) szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki, c) bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: • świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu; • wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; • wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki. d) w spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony". W związku z powyższym Spółka zmieniła komentarz do zasady nr 20: Dotychczasowe brzmienie: "Spółka przestrzega zasadę w zakresie punktów a, c i d. Szczegółowe kryteria niezależności członków rady nadzorczej zostaną wprowadzone do statutu spółki na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy." Nowe brzmienie: "Spółka przestrzega zasadę w pełnym zakresie. Szczegółowe kryteria niezależności członka rady nadzorczej zostały określone w Statucie Spółki" EUROFILMS S.A., po przyjęciu do stosowania zasady nr 20, zobowiązała się do przestrzegania wszystkich zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych". Aktualne oświadczenie Zarządu EUROFILMS S.A. w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawarto w załączniku. Podstawa prawna: Regulamin GPW § 29 pkt 4.
.